หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
www.sabputsa.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.
''องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการที่ดี เน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ภูเขาหินปะการัง
อ่างเก็บน้ำซับเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒ [ 10 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศที่ 3 [ 9 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 37 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศที่ 2 [ 9 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศที่ 1 [ 9 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
โครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลซับพุทรา ประจำปี พ.ศ.2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 114 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 162 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านคลองกลาง เชื่อมต่อจากเดิม หมู่ 2 [ 28 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 203 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านซับพุทราเชื่อมต่อจากเดิม หมู่ 3 [ 28 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 176 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าวัดเขาเพิ่ม หมู่ที่ 8 [ 28 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 193 
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลซับพุทรา [ 27 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 171 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านคลองกลางเชื่อมต่อจากสายเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลซับพุทร [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 191 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขาถ้ำ - ซับหิ้วหมู หมู่ที่ 9 ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหว [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 197 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขาถ้ำเหนือ หมู่ที่ 9 [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 195 
จ้างโครงการปรับปรุ่งฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9. บ้านเขาถ้ำพัฒนา ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพ [ 30 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 166 
จ้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นหมู่ที่ 5 บ้านโคกสาร ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ [ 30 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 190 
 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ อบต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 2377  ตอบ 5  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 506  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 661  ตอบ 0  
 
     
 
     
 
พช 0023.3/ว 4949 ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 และสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดสรรวัคซีนปัองกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 4948 โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ 16 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 4952 แจ้งปฎิทินการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยนสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า GPAX ปีการศึกษา 2561 ฯ [ 16 ต.ค. 2562 ]     
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (การใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4211  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4175 [เอกสารแนบ]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว4198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 กค. มท 0803.4/ว4178  [ 11 ต.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4177  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4176  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4155  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4157  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว4128  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ 1-6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว724  [ 10 ต.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว133  [ 10 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4148  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว6092  [ 9 ต.ค. 2562 ]
เพิ่มคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว4113  [ 9 ต.ค. 2562 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4133  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว36  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว35 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
 
     
 
 
   
 
   
อบต.น้ำร้อน โครงการอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ซับสมอทอด พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ซับสมอทอด พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด เอกสารแนะนำ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด พิธีบวงสรวงสร้างอาคารอเนกประสงค์ของสำนักงานเทศบาลตำบลซับสมอทอด [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อรัง ประชาสัมพันธ์.... ระวังโรคระบาดในช่วงนี้ [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.โคกสะอาด ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงนครสวรรค์ - บ้านไผ่ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อรัง การประเมินผู้บริหารท้องถิ่นรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ซับสมอทอด การประชุมสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด ชาวบ้านตำบลหนองแจง ได้ทำต่างหูทองคำ หนัก ๕๐ สตางค์ หล่นลงในท่อระบายน้ำของเทศบาล [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ซับสมอทอด ขบวนรถบรรทุกสิ่งของบริจาค จากพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบึงสามพันช่วยเหลือผู้ประสบอุท [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีมงคล พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรร [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
อบต.ลาดแค โครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาตำบลลาดแค ปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
   
   
 
     
 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านคลองกลาง เชื่อมต่อจากเดิม หมู่ 2 [ 28 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 203 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านซับพุทราเชื่อมต่อจากเดิม หมู่ 3 [ 28 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 176 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าวัดเขาเพิ่ม หมู่ที่ 8 [ 28 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 193 
 
ประกาศจัดจ้างขุดลอกสระ หมู่ที่ 7 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ [ 30 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 191 
 
     
 
 
 
 


จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกหมู่ที่ 7 บ้านซับอีปุก เส้นทางสายสำนักสง [ 16 ก.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองซับพุทรา - วังไทร หมู่ที่ 1 บ้านซับพุทรา ตำบลซับพ [ 16 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองกลาง หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 12 เมต [ 30 ส.ค. 2562 ]

 
 
 
 
ขนมไทย
ปุ๋ยชีวภาพ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนตำบลซับพุทรา
กลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลซับพุทรา
 
   
  คุณอยากให้การบริการของอบต.ซับพุทราพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ระยะเวลาการให้บริการที่รวดเร็ว
  การวางตัวและความสุภาพของเจ้าหน้าที่
  สถานที่รองรับบริการที่สะดวก สบาย