หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
www.sabputsa.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.
''องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการที่ดี เน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ภูเขาหินปะการัง
อ่างเก็บน้ำซับเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
1
2
3
 
 
 
  ข่าวสาร
 
 
 

 
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลซับพุทรา  
1
2
3
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลซับพุทรา  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาจิตผู้สูงอายุตำบลซับพุทรา  ตั้งอยู่ที่ 111  องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา หมู่ที่ 3  ตำบลซับพุทรา  อำเภอชนแดน  จังหวัดแพชรบูรณ์  เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นคนทันเหตุการณ์ โลก    สามารถดึงศักยภาพของตนเองไปช่วยชุมชน  ไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์  และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไม่ประมาท  ประโยชน์ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขจากการมาเรียน ขจัดปัญหาสุขภาพจิต ลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ได้รับความรู้ ทักษะ และวิชาชีพต่างๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปสอนลูกหลานต่อไปได้
          มีการเรียนการสอน  2 ภาคการศึกษา (โดยใช้แนวทางภาคการศึกษาของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยอนุโลม)  โดยกำหนดการเรียนเดือนละ 2 วัน   คือทุกวันพฤหัสบดีที่ 1  และ พฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน  เวลา 08.30 – 14.00 น.    และมีกำหนดวันเปิดโรงเรียนคือวันที่  21  พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้  
          1. มีหลักสูตรการเรียนการสอน  มี 4 วิชา      ประกอบด้วย
                    1) หลักสูตรวิชาพุทธศาสนา                2) หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา
                    3) หลักสูตรวิชาสุขอนามัย                  4) หลักสูตรวิชานันทนาการ
          2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
                    2.1 มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลซับพุทรา
                    2.2 อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป นับถึงวันยื่นใบสมัคร)
                    2.3 จัดเตรียมอาหารกลางวันมาทานเอง
                   2.4 สามารถเดินทางมาโรงเรียนด้วยตนเองได้ (ลูกหลานมาส่ง รถจักยาน รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์  หรืออาจมากับผู้นำชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา เป็นต้น )
                   2.5 เอกสารประกอบการสมัคร    
                             - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  รับรองสำเนาให้เรียบร้อย
                             - สำเนาทะเบียนบ้าน  รับรองสำเนาให้เรียบร้อย
          3. กำหนดการรับสมัคร
                    3.1 สมัครที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา  กองสวัสดิการสังคม  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 1  พฤษภาคม  2561  วันและเวลาราชการ
                    3.2 สมัครได้ที่ประธานผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน ระหว่างวันที่  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 1  พฤษภาคม  2561  ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          4.  กำหนดการเปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลซับพุทรา  จะเปิดเรียนในวันที่  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรียนทุกวันพฤหัสบดี  ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1  และ พฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน  เวลา 08.30 – 14.00 น.    

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 10.15 น. โดย โอภาส นาน้ำเชี่ยว

ผู้เข้าชม 189 ท่าน